Prostalgia Nitro Nostalgia Funny Car – Featuring ‘Bullet Bob’ Nitro Car Team